กิจกรรมวิชาการ.

1. Prep meeting 19 Nov17web

โครงการสวัสดี (SAWASDEE Birth Cohort) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก The National Institutes of Health (NIH), USA มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการฝ่ายไทยด้าน Cohort development and exposure assessment  ร่วมกับ ผศ. ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการฝ่ายไทยด้านการประเมิน Neurodevelopment ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “NICU Network Neurobehavioral Scale (NNNS) Training” ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2560 ให้แก่พยาบาลวิจัยในโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน Neurodevelopment ของทารกแรกเกิดในโครงการ โดยในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ได้มีการประชุม Preparation of NNNS Training ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 และระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจริงกับทารกแรกเกิด ณ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งของโครงการสวัสดี โดยมี Prof.Trecia Wouldes, Developmental psychologist, Department of Psychological Medicine, Faculty of Medical and Health Sciences, The University of Auckland, New Zealand มาเป็นวิทยากร

 

2. Prep meeting 19 Nov17web 3. Prep meeting 19 Nov17web 4. Prep meeting 19 Nov17web 5. NNNS training at Chom Tong Hospital 6. NNNS training at Chom Tong Hospital 7. NNNS training at Chom Tong Hospital

 

……………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5514 Views