กิจกรรมทั่วไป.

IMG_4809

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2560 ให้กับบุคลากรสถาบันฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ กรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ โดยการสัมมนาดังกล่าวได้มีการมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีรายชื่อดังนี้

 

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น สายวิชาชีพ ได้แก่  นางกฤษฎี  รัตนธรรมเมธี  สายปฏิบัติการ (สำนักงาน) ได้แก่  นางสาวสินีนาถ  นิ่มสกุล

ลูกจ้างประจำและพนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป สายวิชาชีพ ได้แก่  นางสาวชไมพร  ณะพรหม  สายปฏิบัติการ (สำนักงาน) ได้แก่  นายสรศักดิ์  เตนัง

พนักงานโครงการวิจัยที่มีอายุงาน 0-6 ปี สายวิชาชีพ ได้แก่  นางสาวฉันสุนีย์  ปานโต  สายปฏิบัติการ (สำนักงาน) ได้แก่  นางสุพัฒตรา  น้อยหมอ

นักวิจัยดีเด่น ได้แก่  พญ.ลินดา  เอื้อไพบูลย์  และ  ดร.อุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน์

 

พร้อมทั้งได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรของสถาบันฯ นำโดย ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และได้บรรยายเรื่อง การดำเนินงานตามแนวทาง CMU-EdPEx เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรในประเด็นดังกล่าว จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กร ซึ่งมีทั้งการแข่งขันกีฬาสี และการแสดงช่วงกลางคืน ทำให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับทั้งความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์ที่มีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

IMG_4788 IMG_4791 IMG_4793 IMG_4794 IMG_4797 IMG_4799 IMG_4801 IMG_4804 IMG_4756 IMG_4848 IMG_4849 IMG_4873 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA สัมมนาองค์กร 60_171224_0820 IMG_5082 IMG_4998 IMG_5282 IMG_5311 IMG_5325 IMG_5439 IMG_5512 IMG_5548

 

 

 

…………………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1531 Views