ภญ.ปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ

หัวหน้าหน่วย Pharmacy Unit
E-mail piyathida.s@cmu.ac.th


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนน อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0-53-945055-8 / 0-53-946148 ต่อ 315
โทรสาร 0-53-894032