บทบาทหน้าที่เภสัชกรประจำโครงการวิจัย

  • บริหารจัดการหน่วย Pharmacy และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ  DAIDS Pharmacy Establishment Plan สำหรับงานวิจัยทางคลินิก
  • ประสานงานกับหน่วยงาน DAIDS PAB (Pharmaceutical Affairs Branch), Clinical Research Products management Center (CRPMC) และบริษัทที่ส่งยาวิจัยทางคลินิก
  • ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตนำเข้ายาเพื่อวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และขอพิจารณายกเว้นอากรนำเข้ายาเพื่อวิจัยจากกรมศุลกากร
  • พัฒนาและดูแลระบบบริหารจัดการยาวิจัยทางคลินิก รวมถึงขั้นตอนในการสั่งยา, การเก็บยา, การบันทึกรับ-จ่ายยา, การจ่ายยา และการทำลายยาโครงการวิจัย
  • จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการทำงานภายในหน่วยงาน รวมถึงการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการฝึกอบรมวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้ยาวิจัยทางคลินิกมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • ให้คำปรึกษาด้านยา