ปัญหาด้านสารเสพติดของสังคมไทย เมื่อรวมทั้งสุรา บุหรี่ และยาเสพติด นับเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดสาเหตุหนึ่งของความสูญเสียด้านสาธารณสุขของไทย ที่ผ่านมา รัฐบาลจะได้มีมาตรการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฏหมายและด้านสังคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด อย่างไรก็ตาม ขนาดของปัญหาก็ยังมีอยู่มากโดยเฉพาะ สุราและยาเสพติด งานวิจัยที่นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายังมีจำนวนน้อย งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเพียงการชี้ประเด็นปัญหาในกลุ่มต่างๆ ส่วนงานวิจัยที่เน้นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการวิจัย ยังมีจำนวนน้อยมาก แม้จะมีงานวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายงานในต่างประเทศจำนวนไม่น้อย หากแต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรง เนื่องจากมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจและค่านิยมที่แตกต่างกัน งานวิจัยหลายชิ้นในประเทศไทยชี้ว่า ปัจจุบัน สภาพสังคมไทยเป็นสภาพที่อ่อนแอ เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมลดลง การใช้สิ่งเสพติดมีให้เห็นทั่วไปในสังคมทั้งถูกกฎหมายเช่นการดื่มสุรา การเล่นเกมส์ และผิดกฎหมายเช่นการใช้กัญชา ยาบ้า การเล่นหวย ปัญหาเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจ ดังนั้น ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงในช่วงที่ผ่านมา ย่อมจะยิ่งส่งผลให้ปัญหามีความซับซ้อนและยากต่อการแก้ไขในระยะเวลาอันสั้น
ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่งก่อตั้งขึ้น โดยการรวบรวม นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทั้งถูกและผิด กฎหมายของสถาบันวิจัยฯ เพื่อช่วยกันวางแนวทางการวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ การวางนโยบายและการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการเสพสารเสพ ติดในพื้นที่ภาคเหนือและประเทศไทย


1270022355