ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

Research Center for Molecular and Cell Biology

CMBID

For IPE22Feb20

และการบริการวิชาการ

นักวิจัยของศูนย์ได้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานวิจัยในรูปแบบของ

 • การฝึกงานของนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรี
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม / อาจารย์พิเศษของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
 • วิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ได้รับเชิญให้เป็นผู้อ่านและประเมินโครงการวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 ค่าเครืองวิทย์ฯ1

ค่าเครืองวิทย์ฯ2

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือ

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ มีห้องปฏิบัติการซึ่งมีความพร้อมตามมาตรฐานของระดับความปลอดภัย (Bio-safety level) ที่เหมาะสมอันเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังต่อไปนี้คือ

 • ห้องปฏิบัติการด้านโปรตีน: รองรับกระบวนการการศึกษาการโคลน การแสดงออกและศึกษาคุณลักษณะของโปรตีน
 • ห้องปฏิบัติการด้านเซลล์และภูมิคุ้มกันวิทยา: รองรับการเตรียมเซลล์และการเลี้ยงเซลล์ และกระบวนการตรวจสอบการทำงานของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทั้งในระบบสารน้ำและระบบเซลล์
 • ห้องปฏิบัติการด้านไวรัสวิทยา: เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้ปรับสภาพให้รองรับการดำเนินการวิจัยสอดคล้องกับ Bio safety Level 2/3 มีการจำกัดการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด
 • ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา: แบ่งพื้นที่ในการทำงานดังนี้
  • ห้องปฏิบัติการ Pre-PCR
  • ห้องปฏิบัติการ Post-PCR
  • ห้องปฏิบัติการ Second round for Nested PCR

ความพร้อมของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

Biosafety cabinet class II >> Manual_NUAIR_NU440_600E Biosafety cabinet classII

เครื่อง Flow cytometer รุ่น Cyan ADP Analyser, Beckman Coulter >> eq_manual_Cyan ADP analyzer_Flow cytometer

เครื่อง Thermocycler รุ่น Veriti 96 well, Applied Biosystems >> Manual_veriti PCR_Applied biosystems

เครื่อง Real time thermocycler รุ่น ABI7500/7500fast, Applied Biosystems >> Manual_7500 and 7500fast_stdcurve experiment

เครื่อง Nanodrop 2000/2000c, Thermo Fisher >> Manual_Nanodrop2000 and 2000c spectrophotometer

เครื่อง Multimode spectrophotometer CLAriostar >> Manual_Clariostar spectrophotometer_operating manual

CO2 incubator

Microscope

เอกสารภายใน

ไฟล์ SOP