ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยา

Research Center for Molecular and Cell Biology

CMBID

For IPE22Feb20

 

UU2 SS2 SH2 NL2 KC2 JWO DK


งานวิจัยด้านเซลล์และภูมิคุ้มกันวิทยา

องค์ความรู้พื้นฐานที่ได้จากงานวิจัย ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องชนิดและการทำงานของเซลล์ในเพื่อตอบสนองต่อ การติดเชื้อ เข้าใจการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเมื่อเกิดการติดเชื้อ/ได้รับเชื้อ/สัมผัส เชื้อ/ได้รับวัคซีน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนาวัคซีน ความรู้พื้นฐานที่ได้นี้อาจขยายผลไปใช้ได้ในงานที่นอกเหนือไปจากโรคติดเชื้อ ได้เช่น โรคภูมิแพ้อื่นๆ นอกจากนั้น       การศึกษาทางด้านพันธุกรรมของยีนที่ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสัมพันธ์กับ การดำเนินของโรคในผู้ที่ติดเชื้อ เอชไอวี ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพยากรณ์การดำเนินของโรคและนำไปสู่การ ตัดสินใจและวางแผนการใช้ยาที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงการรักษาผู้ป่วยให้ดีและ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น


งานวิจัยด้านไวรัสวิทยา

การศึกษาเชื้อไวรัสเอชไอวีจากการเพาะแยกเชื้อในประชากร (primary isolates) หรือจาก molecular clones รวมทั้งการศึกษาชนิดสายพันธุ์เชื้อไวรัสมะเร็งปากมดลูกในประชากรไทยทำให้ เป็นองค์ความรู้ที่นำไปต่อยอดเพื่อนำประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ เชื้อเช่น ใช้ศึกษาคุณลักษณะของเชื้อเอชไอวีในการใช้ชนิดของ Co-receptor ในการเข้าเซลล์ (ซึ่งมีประโยชน์ต่อการรักษาด้วยยาต้านจำพวกยับยั้งการเข้าเซลล์) การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสในราคาไม่แพง (อาจมีประโยชน์ด้านระบาดวิทยา และการตรวจคัดกรองก่อนเริ่มการรักษาด้วยยาต้านเชื้อเอชไอวี) การพัฒนาวิธีการตรวจชนิดสายพันธุ์(genotyping) และปริมาณ (viral load)เชื้อไวรัสมะเร็งปากมดลูก (มีประโยชน์ด้านการตรวจคัดกรอง ติดตามการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก) ด้วยองค์ความรู้พื้นฐาน ความร่วมมือที่ดีกับคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทำให้ผลงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่ได้ จะมีประโยชน์สำหรับประเทศที่มีความจำกัดด้านทรัพยากร


งานวิจัยศึกษาการทำงานของโปรตีน

โปรตีน เป็นชีวโมเลกุลที่มีความสำคัญในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การที่เซลล์เเต่ละชนิดมีความเเตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่างและหน้าที่ เนื่องจากการเเสดงออกของยีนที่เเตกต่างกัน การศึกษาหน้าที่และการทำงานของโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการ สื่อสัญญาณภายในเซลล์เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น จะนำไปสู่ความเข้าใจและความสามารถในการควบคุมกระบวนการต่างๆในสิ่งมีชีวิต เช่น การศึกษา protein-protein interaction จะเป็นประโยชน์ในการออกแบบสารยับยั้งเพื่อใช้ในผู้ป่วยติดเชื้อ การศึกษารูปเเบบโปรตีนที่ตอบสนองต่อยา จะนำไปสู่การหาโปรตีนที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาต้านไวรัส


การบริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม

นักวิจัยของศูนย์ได้ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำงานวิจัยในรูปแบบของ

 • การฝึกงานของนิสิตหรือนักศึกษาปริญญาตรี
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม / อาจารย์พิเศษของนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
 • วิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ได้รับเชิญให้เป็นผู้อ่านและประเมินโครงการวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ความร่วมมือ

นักวิจัยของศูนย์มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศในหลาย ๆ ด้านดังต่อไปนี้

การศึกษาวิจัยทั้งทางด้านชีวเคมีและอณูชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อสาร เคมีกำจัดแมลงในพาหะนำโรค และทางด้านการศึกษาการตอบสนองของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ มาลาเรีย นักวิจัยของศูนย์มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มงานโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานควบคุมโรคเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกลุ่มงานดังกล่าวให้ความร่วมมือในการทำงานในพื้นที่ตลอดจนให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สำหรับงานด้านวิชาการและด้านห้องปฏิบัติการนั้นนักวิจัยของศูนย์ทำงานอย่าง ใกล้ชิดกับทีมวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ


ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เครื่องมือ

ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ มีห้องปฏิบัติการซึ่งมีความพร้อมตามมาตรฐานของระดับความปลอดภัย (Bio-safety level) ที่เหมาะสมอันเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังต่อไปนี้คือ

 • ห้องปฏิบัติการด้านโปรตีน: รองรับกระบวนการการศึกษาการโคลน การแสดงออกและศึกษาคุณลักษณะของโปรตีน
 • ห้องปฏิบัติการด้านเซลล์และภูมิคุ้มกันวิทยา: รองรับการเตรียมเซลล์และการเลี้ยงเซลล์ และกระบวนการตรวจสอบการทำงานของเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทั้งในระบบสารน้ำและระบบเซลล์
 • ห้องปฏิบัติการด้านไวรัสวิทยา: เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้ปรับสภาพให้รองรับการดำเนินการวิจัยสอดคล้องกับ Bio safety Level 2/3 มีการจำกัดการเข้า-ออกอย่างเข้มงวด
 • ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา: แบ่งพื้นที่ในการทำงานดังนี้
  • ห้องปฏิบัติการ Pre-PCR
  • ห้องปฏิบัติการ Post-PCR
  • ห้องปฏิบัติการ Second round for Nested PCR

ความพร้อมของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

Biosafety cabinet class II >> Manual_NUAIR_NU440_600E Biosafety cabinet classII

เครื่อง Flow cytometer รุ่น Cyan ADP Analyser, Beckman Coulter >> eq_manual_Cyan ADP analyzer_Flow cytometer

เครื่อง Thermocycler รุ่น Veriti 96 well, Applied Biosystems >> Manual_veriti PCR_Applied biosystems

เครื่อง Real time thermocycler รุ่น ABI7500/7500fast, Applied Biosystems >> Manual_7500 and 7500fast_stdcurve experiment

เครื่อง Nanodrop 2000/2000c, Thermo Fisher >> Manual_Nanodrop2000 and 2000c spectrophotometer

เครื่อง Multimode spectrophotometer CLAriostar >> Manual_Clariostar spectrophotometer_operating manual

CO2 incubator

Microscope

เอกสารภายใน

ไฟล์ SOP