กิจกรรมศูนย์.


IMG_0120ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้รับเกียรติจาก

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุกูล อาจารย์ประจำแขนงจุลชีววิทยาคลินิก

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

ให้การบรรยายในหัวข้อ “Overview of Streptococcus suis in Thailand” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1

โดยได้กล่าวถึงอุบัติการณ์การระบาด และความรุนแรงรวมทั้งรายละเอียดที่น่าสนใจของเชื้อ Streptococcus suis

หรือที่รู้จักกันในโรคหูดับที่เกิดจากการรับประทานเนื้อหมูดิบ และพบการระบาดรุนแรงส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศไทย


IMG_0123


IMG_0115

Post 1877 Views