ดร.จิรประภา วิภาษา.


Characterization of interferon-g-specific autoreactive B cells in immunodeficient patients due to anti-interferon-g antibodies

แหล่งทุน                   ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558


Investigation of the characteristics and persistence of memory B cells following malaria infection in humans

แหล่งทุน                   The National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกา


Investigation of regulatory T cells and follicular helper CD4 T cells in patients with adult-onset immunodeficiency in northern Thailand

แหล่งทุน                   มหาวิทยาลัยวิจัย (ไทยเข้มแข็ง)


Investigation of regulatory T cells and follicular helper CD4 T cells in patients with adult-onset immunodeficiency in northern Thailand.

แหล่งทุน                   ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ


Genetic defects in patients with adult-onset immunodeficiency in northern Thailand

แหล่งทุน                   ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ


Investigation of proteins involving in development of autoreactive B cells in immunodeficient patients due to anti-interferon-g antibodies

แหล่งทุน                   ทุนโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ


ผู้ร่วมวิจัยในโครงการ The Development of the erythroleukemia cell line (K562) to express target receptors for Plasmodium spps

แหล่งทุน                  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
>>ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

Post 4045 Views