KM
PIc รับรางวัล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม KM day เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประศุนย์ประชุม โรงแรมดิเอมเพลส

ในโอกาสนี้ ศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ (CMBID) ร่วมกับ หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (DMU)

ได้นำเสนอ KM ในหัวข้อเรื่อง Laboratory Equipment Booking System

Read more »

KM

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 3

ประเภท การนำเสนอในกิจกรรม KM day

เรื่อง เทคนิคพิชิต Gel Electrophoresis (ฉบับเด็กใหม่)

วันที่ 6 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

>> แผนการดำเนินงาน

>> คู่มือ เทคนิคพิชิต Gel Electrophoresis

>> https://youtu.be/2CGf9he_V3M


KM

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1

ประเภท การอบรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ

เรื่อง Risk Assessment (การประเมินความเสี่ยง)

โดย ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิลัย

วันที่ 27 มีนาคม 2558

Read more »

KM

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2

ประเภท การจัดนิทรรศการนำเสนอ

เรื่อง Safety

วันที่ 25 ธันวาคม 2558

Read more »