กิจกรรมศูนย์.


IMG_9477

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้ส่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในงานได้มีรายงานภาพรวมผลการปฏิบัติงานโครงการมาตรฐานความปลอดภัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งกลุ่มห้องปฏิบัติการแม่ข่ายและลูกข่ายทั้งภาคเหนือทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีการอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รายละเอียด Checklist EsPReL และมีการทำบททดสอบหลังการอบรม ทั้งนี้ในการร่วมประชุมดังกล่าว ศูนย์วิจัยฯได้เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจัดแสดงในวันประชุมอีกด้วย

IMG_9446 IMG_9695IMG_9507 IMG_9444
IMG_9478 IMG_9493 IMG_9502 IMG_9513

Post 3998 Views