ดร.นงคราญ ลำจวน.


หัวหน้าโครงการ

  • การวิจัยและพัฒนาสารสกัดมะละกอ สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำในอนาคต (Research and development of papaya extract: Implications for patients with thrombocytopenia)
    • แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเรื่อง สมุนไพรไทย
  • บทบาทของอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในยุงลาย (Role of acetylcholinesterases in Aedes aegypti)
    • แหล่งทุน: ทุนงบประมาณ 2560

>>ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

Post 2515 Views