ดร.จีรัง ว่องตระกูล, โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ.


ดำเนินงานในสถานะหัวหน้าโครงการ

 • การใช้สารยับยั้งเอนไซม์ไพรูเวทไคเนสเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่แบบอาศัยแอนติบอดี้เหนี่ยวนำในเซลล์เพาะเลี้ยง U937
  • แหล่งทุน: ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การประเมินประสิทธิภาพของสารยับยั้งโปรตีนไคเนสเป้าหมายต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ครั้งที่สองของเซลล์โมโนไซต์: ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เป็นยาต้านไวรัสเด็งกี่
  • แหล่งทุน:  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
 • ขบวนการของโสมอินเดียต่อเซลล์เพาะเลี้ยง SH-SY5Y (เซลล์ต้นแบบของโรคพาร์คินสัน) ที่มีเอนไซม์จีเอสทีชนิดโอเมกาในการป้องกัน ชะลอและรักษาการเกิดโรค
  • แหล่งทุน:  มูลนิธิแบรนด์เฮลธ์เพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยและบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด พศ 2561

ดำเนินงานในสถานะผู้ร่วมวิจัย

 • เครือข่ายเพื่อการประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำเนิด iPSCs ในโรคติดเชื้อ
  • แหล่งทุน:  ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN) สกว

>> ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

Post 2970 Views