กิจกรรมศูนย์.


DSCF9868

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย คำดวง

อาจารย์ประจำแขนงจุลชีววิทยา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การบรรยายผลการศึกษาวิจัย

เรื่อง “Tenofovir vs. Placebo to Prevent Perinatal Transmission of Hepatitis B” 

ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ปี 2018

วารสารวิชาการนานาชาติที่มีค่า Impact factor 79.26 และเป็นวารสารอันดับหนึ่งในกลุ่ม Medicine, General & Internal Medicine

ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1

DSCF9870
DSCF9863

DSCF9864

DSCF9865
DSCF9867

Post 1357 Views