คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน

(Community Advisory Board : CAB)

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน (CAB) ตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการวิจัยได้คำนึงถึงความต้องการของชุมชนในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการวิจัย ทั้งเรื่องการดูแลรักษา การจัดการโครงการและเรื่องทางวิชาการ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนให้โอกาสแก่ชุมชนได้ทำความเข้าใจในกระบวนการวิจัย และให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นได้เกี่ยวกับโครงการวิจัย วิธีการวิจัย นอกจากนั้นยังให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเด็นจริยธรรม แก่โครงการวิจัย

คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2542 เพื่อรองรับการวิจัยที่ดำเนินการในสถาบันฯ คณะกรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ติดเชื้อและเครือข่าย ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน อาสาสมัครโครงการวิจัย ฯลฯ ปัจจุบันมี 2 คณะ ได้แก่


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้คณะกรรมการเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในชุมชนกับทีมวิจัยในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักการวิจัย ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ๆ ของโรคเอดส์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่จะดำเนินการในชุมชน แก้ปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่จะดำเนินงานในชุมชน
 2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่จะดำเนินการ ทั้งด้านจริยธรรม วิธีการ แบบฟอร์มที่ใช้ และสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมวิจัย
 3. ช่วยกระจายข้อมูลที่ถูกต้องแก่สื่อมวลชน

บทบาทหน้าที่

 • ให้แนวคิด ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆ ของชุมชน
 • ให้แนวคิด คำแนะนำ ในการร่างแบบคำยินยอม
 • ให้แนวคิดวิธีการลดการมีพฤติกรรมเสี่ยงในขณะที่ดำเนินการวิจัย
 • แนะนำวิธีการที่จะเผยแพร่ข้อมูลและผลการวิจัยที่ถูกต้องให้ชุมชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยแก่ชุมชนและให้ข้อมูลด้านชุมชนแก่ทีมวิจัย
 • สร้างความเชื่อถือระหว่างนักวิจัยและชุมชน
 • รักษาความเสมอภาค ความเป็นธรรมและสิทธิของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย

กิจกรรม

 • ประชุมร่วมกับนักวิจัย ทุกระยะ 3 เดือน
 • การจัดทำสารที่ปรึกษาชุมชน ทุกระยะ 2 เดือน และกระจายไปใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านเอดส์ กลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อ ห้องสมุดประชาชนอำเภอและจังหวัด ฯลฯ
 • การติดต่อประสานงานและร่วมประชุมทางโทรศัพท์กับเครือข่ายการวิจัยต่างประเทศ ได้แก่ IMPAACT CAB : ICAB , HPTN Global CWG Call : CWG , Global CAB : GCAB , MTN CWG
 • การติดต่อประสานงานและร่วมประชุมทางโทรศัพท์กับเครือข่ายการวิจัยภายในประเทศ ได้แก่ THAI CTU /ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (TRC – ARC) , สีลมคลินิก
 • การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน ทุกระยะ 1-2 ปี