คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-5055-8 ต่อ 427, 419
โทรสาร 0-5394-6059