หน่วยชุมชนสัมพันธ์

Community relation unit


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5393-6148 ต่อ 427, 419
โทรสาร 0-5394-6059