หน่วยชุมชนสัมพันธ์  (Community Relations Unit : CRU)


หน่วยชุมชนสัมพันธ์  (CRU)  มีหน้าที่หลัก  คือ

  • ประสานความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน เพื่อให้เกิความร่วมมือที่ดี ได้รับการยอมรับจากชุมชน และสนับสนุนงานวิจัย โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก NIH  ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ขอเสนอแนะแก่นักวิจัย เป็นประจำทุก 3 เดือน
  • พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกับภาคชุมชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • พัฒนารูปแบบ วิธีการเพื่อสื่อสารงานวิจัยสู่ชุมชน
  • สนับสนุนการสรรหาอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย