หน่วยชุมชนสัมพันธ์  (Community Relations Office : CRO)


หน่วยชุมชนสัมพันธ์  (CRO)  มีหน้าที่หลัก  คือ

  • สนับสนุนงานวิจัย ที่ได้รับทุนจาก NIH  หรือตาม Requirement ของผู้ให้ทุน
  • ดูแลคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
  • ทำหน้าที่เลขานุการและประสานงานระหว่างนักวิจัยกับคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน
  • ดูแลจัดการประชุมกรรมการทั้ง  2 ชุด ทุกระยะ  3  เดือน รวมถึงจัดการสัมมนาและประสานงานการฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการฯ ฯลฯ
  • จัดทำสารที่ปรึกษาชุมชนทุกระยะ 2 เดือน เพื่อกระจายข่าวสารงานวิจัยสู่ชุมชน