กิจกรรมทั่วไป.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการถ่ายภาพ หัวข้อ “การถ่ายภาพกิจกรรมอย่างไร จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง” โดยคุณวิโรจน์  วงษ์อาษา และคุณมงคล  ลายคำ จากงานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบันฯ 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในหลักการถ่ายภาพกิกรรมแก่บุคลากรของสถาบันฯ ที่ทำหน้าที่ถ่ายภาพได้นำไปใช้ประโยชน์ได้

Post 5232 Views