กิจกรรมทั่วไป.

รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย นางบุปผา
ประภาลักษณ์ เลขานุการสถาบันฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคณะทันตแพทยศาตร์
มช. เนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 38 ปี  และพิธีเปิดอาคาร 36
ปี คณะทันตแพทยศาสตร์   เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553

Post 1819 Views