กิจกรรมทั่วไป.

รศ.นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยนางบุปผา 

ประภาลักษณ์ เลขานุการฯ
มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
เภสัชศาสตร์ครบรอบ 38 ปี เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553

Post 1846 Views