กิจกรรมทั่วไป.

          ปัจจุบันเด็กไทยอายุระหว่าง 0-5 ปีร้อยละ 9 เป็นโรคขาดโปรตีน และพลังงาน  และเด็กไทยวัยเรียนร้อยละ 31 เป็นโรคโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก และอีกจำนวนไม่น้อยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน ส่งผลให้เด็กไทยตัวเตี้ยแกรน สมองเติบโตช้า การเรียนรู้ช้า พัฒนาไม่เต็มตามศักยภาพ และในขณะเดียวกัน เด็กไทยมีภาวะโภชนาการเกินหรืออ้วน สูงถึงร้อยละ 13 ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจหลอดเลือด เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยยังเผชิญกับปัญหาทั้งขาดสารอาหาร และอ้วน ปํญหาดังกล่าว ต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ไข ดังนั้นจึงเกิดโครงการที่เรียกว่า โครงการพัฒนาระบบ และกลไกเพื่อเด็กไทยโภชนาการสมวัย ดำเนินการระหว่างปีพ.ศ. 2552-2555 ซึ่งดำเนินการโดย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยภาคีที่ร่วมดำเนินการคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวลส.)
          จากโครงการดังกล่าว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือ อันได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง โดยการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมโภชนาการเชิงรุก การพัฒนากลไกการส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวัยของทารก เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียน ในระดับองค์กรและท้องถิ่น ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ตลอดจนสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ และพัฒนา และผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการสมวัยของทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน 
……………………………………………………….. โดย อุวรรณา  รัตนศรี
ประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 2569 Views