กิจกรรมทั่วไป.

       เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่18 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการอบอมการบริหารจัดการความรู้เรื่อง การเงิน การคลัง และพัสดุ โดยมีบุคลากร ผู้ประสานงาน เลขานุการโครงการ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

……………………………………………………………
ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1699 Views