กิจกรรมทั่วไป.

                    
            รศ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีและมอบเสื้อสามารถให้แก่บุคลากรของสถาบัน ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2553 โดยมีนักกีฬาที่ได้รับมอบเสื้อสามารถดังนี้

 พญ. ลินดา เอื้อไพบูลย์  
2 เหรียญทอง จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร และวิ่ง 1,500 เมตร
   1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทวิ่ง 800เมตร หญิงอายุ 36-45 ปี

นางสาวพิมผากา ปวงโพธา
2 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภท ทุ่มน้ำหนักและขว้างจักร
หญิงอายุน้อยกว่า35 ปี

นายธวัชชัย คำรินทร์        
1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร ชายอายุ 46 ปีขึ้นไป

 ปราณี ขัดอุโมงค์            
1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร หญิง 36-45 ปี

 นางสาวอรพินท์ พงษ์ธรรม
1 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร
หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี

นายวัชรพล พลเยี่ยม
1 เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภทวิ่ง 3,000 เมตร
ชายอายุน้อยกว่า 35 ปี

 นางสาวสร้อยทอง ปินนะสุ
1 เหรียญทองแดง จากกรีฑาประเภทเดิน 3,000 เมตร
หญิงอายุน้อยกว่า 35 ปี

 นายสมบุญ บุญปราบ
1 เหรียญทอง จากกรีฑาประเภาทเดิน 3,000 เมตร

2 เหรียญเงิน จากกรีฑาประเภทวิ่ง 800 เมตร และวิ่ง 1,500 เมตร

ชายอายุ 46 ปีขึ้นไป

         ทั้งนี้การมอบเสื้อสามารถและของที่ระลึกแก่นักกีฬาของสถาบันฯ เพื่อเป็นเกียรติ และให้เกิดขวัญและกำลังใจ แก่นักกีฬา ของสถาบันฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายอีกด้วย

………………………………………………………….

ข่าวโดยงานปรพชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 มหาวิทยาลัยเชัยงใหม่

Post 751 Views