กิจกรรมทั่วไป.

         ผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสและผู้อำนวยการ ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที นอกจากนี้ ทางสถาบันยังได้มีกิจกรรมการประกวดการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง เพื่อสุ่งเสริมให้บุคลากรสถาบันฯ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนา ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอาคาร วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554

………………………………………………………………..

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5381 Views