กิจกรรมทั่วไป.

          ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและวิจัย Pubmed และ Scopus สำหรับนักวิจัย และบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สนใจเข้าร่วมการอบรม  โดยมีคุณชมพูนุช สราวุเดชา นักสารสนเทศ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

…………………………………………………………..

Post 1310 Views