กิจกรรมทั่วไป.


          รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี กรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มอบปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554

……………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Post 1139 Views