กิจกรรมทั่วไป.


         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ห์รางวัลบุคลากรดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น การมอบรางวัล 5 ส. การมอบรางวัลเรื่องเล่า และ บรรยายพิเศษโดย ผู้อำนวยการ ในเรื่องของทิศทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบรรยายพิเศษโดยหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ตัวแทนศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในทุกระดับของสถาบันฯ ได้พบปะผู้บริหารของสถาบันฯ เพื่อทราบเกี่ยวกับนโยบาย การบริหารจัดการทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย และสถาบันฯ ตลอดจนได้มีโอกาสซักถามปัญหาข้อสังสัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อสถาบันฯ ได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่บุคลากรของสถาบันฯ พึงจะได้รับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นขวัญ กำลังใจในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ ทั้งสามอาคารได้มีโอกาสทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อประสานงานร่วมกันต่อไป เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

………………………………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Post 1075 Views