กิจกรรมทั่วไป.

 

       หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม โปรแกรม SPSS เบื้องต้น โดยมีคุณศักดิ์ระพี  ชัยอินทรีอาจ นักสถิติ สังกัดหน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคาร 3 วันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคม  และจากหน่วยมลภาวะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งก็ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

…………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5091 Views