กิจกรรมทั่วไป.

 

      ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักด์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2555 วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างความรักสามัคคีแก่บุคลากรของสถาบันฯ อีกด้วย

………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 5166 Views