กิจกรรมทั่วไป.

 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 34 ปี โดยมี ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และ รศ.อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับแขกที่เข้าร่วมแสดงความยินดี วันที่ 11 ตุลาคม 2555

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ภายใต้ชื่อ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการในผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหาร โรคโลหิตจางในเด็ก และหญิงมีครรภ์ และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุโภชนาการและโลหิตจางกับการเกิดโรคติดเชื้อ ต่อมาได้เสนอโครงการขยายและปรับปรุงยกฐานะโดยได้รับความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2521 ให้สถาปนาขึ้นเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระกิจในการดำเนินงานวิจัยและเป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือประสานงาน และส่งเสริมการดำเนินการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาสาเหตุประกอบการวินิจฉัยของการเกิดโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะยังผลให้สามารถกำหนดมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือของประเทศต่อไป

……………………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4461 Views