กิจกรรมทั่วไป.

 

      งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปลี่ยนสถานพยาบาลมาเลือกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถานพยาบาลหลักในโครงการประกันสังคม ประจำปี 2556 โดยขอแบบบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส 9-02) ได้ที่งานบริหารบุคคล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมแนบหลักฐานตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 3605 Views