กิจกรรมทั่วไป.

          จากการที่บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น  สถาบันฯ  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน โดยได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 27 เหรียญ เป็นเหรียญทองจำนวน  8 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 10 เหรียญ และเหรียญทองแดงจำนวน 9 เหรียญ โดยผู้ทำผลงานดีเด่นได้แก่

1.     แพทย์หญิง ลินดา  เอื้อไพบูลย์        ได้รับ    3 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

2.     นางสาวพิมผกา    ปวงโพธา           ได้รับ    2 เหรียญทอง

3.     นางผ่องพรรณ   เสาร์เขียว            ได้รับ    1  เหรียญทอง และ 2  เหรียญเงิน

4.     นายสมบุญ   บุญปราบ                 ได้รับ    1  เหรียญทอง 1 เหรียญ เงิน และ 1 ทองแดง

5.     นายปิย    ปัญญาราษฎร์               ได้รับ    1 เหรียญทอง  และ 1  เหรีญทองแดง

6.      แพทย์หญิง นันทิสาโชติรสนิรมิต      ได้รับ    3  เหรียญเงิน

7.    นางจรินทร    รัตนะ                     ได้รับ    2  เหรียญเงิน

8.     นายรุ่งโรจน์    มาระดา                 ได้รับ    2 เหรียญทองแดง

9.     นายเจษฎา    เกตุการณ์                ได้รับ    2 เหรียญทองแดง

10.นายธวัชชัย   คำรินทร์                  ได้รับ    1 เหรียญทองแดง

11.นางสาวกาญจนา     ไชยรังศรี        ได้รับ    1 เหรียญทองแดง

12.นางสาวปิยฉัตร    ชาญไววิทย์        ได้รับ    1 เหรียญทองแดง

          ทั้งนี้สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ทุ่มเท และทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน ฯ และสถาบันฯ จะได้มอบเสื้อสามารถในอันดับต่อไป

 

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 3926 Views