กิจกรรมทั่วไป.

 

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้ามาฝึกงานในสถาบันฯ โดยในปีนี้ก็มีนักศึกษาเข้ามาฝึกงานดังนี้

      1. นักศึกษาจากสาขาวิชาไทยศึกษา ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มช. เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2556 ภายใต้โครงการเตรียมน้องก่อนเข้าเมือง ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. นางสาวกิ่งกนก  ยอดวิเศษ 2. นางสาวชนาภรณ์  คะยอมสัก 3. นางสาวณิชกานต์  ดวงแก้ว 4. นายสุรสาร  วิทยาปราชญ์สกุล

      2. นักศึกษาจากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มช. เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2556 ภายใต้โครงการของศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ประกอบด้วย 1. นายณัฐวุฒิ  ลือเลิศ 2. นายศราวุธ  เป็งวารินทร์ 3. นางสาวหัสญา  จันทร์ดวง 4. นางสาวสุมินตรา  จอมคำ 5. นางสาวบุญธิดา  เกาะแก้ว

…………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4477 Views