กิจกรรมทั่วไป.

      บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเทียนพรรษาที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันหล่อขึ้น ถวายแก่วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อีกทั้งธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 4481 Views