กิจกรรมทั่วไป.

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ 35 ปี โดยมี ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ และ รศ. พญ.อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีทางศาสนา วันที่ 11 ตุลาคม 2556

      สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ภายใต้ชื่อ ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการในผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหาร โรคโลหิตจางในเด็ก และหญิงมีครรภ์ และความสัมพันธ์ระหว่างภาวะทุโภชนาการและโลหิตจางกับการเกิดโรคติดเชื้อ ต่อมาได้เสนอโครงการขยายและปรับปรุงยกฐานะโดยได้รับความเห็นชอบในปี พ.ศ. 2521 ให้สถาปนาขึ้นเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานอิสระที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระกิจในการดำเนินงานวิจัยและเป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือประสานงาน และส่งเสริมการดำเนินการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาสาเหตุประกอบการวินิจฉัยของการเกิดโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะยังผลให้สามารถกำหนดมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพและอนามัยของประชาชน ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับโลกอีกด้วย

…………………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 685 Views