กิจกรรมทั่วไป.

       ชาวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมใจกันดำเนินการตามแนวนโยบาย Green Campus ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการลดรอยคาร์บอนและการใช้โฟมในส่วนงาน โดยเฉพาะการงดใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งหลังจากนี้ในการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างในระหว่างการอบรม สัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ ของสถาบันฯ จะไม่มีการใช้ภาชนะโฟมอีก เพื่อให้สถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green Campus ต่อไป

………………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 9456 Views