กิจกรรมทั่วไป.

        สำนักงานประกันสังคมแจ้งเรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2557 ดังนี้

       1.     ผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลแล้วในปี 2556 สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2557 โดยยื่นแบบ สปส.9-02 ได้ ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

        2.     รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตนในปี 2557 สามารถตรวจสอบได้ทางเวปไซต์ www.sso.go.th   หรือ ทางโทรศัพท์ 1506 กด 1

        3.     ในการยื่นแบบ สปส9-02 ขอให้ท่านสำเนาบัตรรับรองสิทธิ ฉบับเดิมไว้ก่อนคืนสำนักงานประกันสังคม เนื่องจากสถานพยาบาลที่เปลี่ยนใหม่จะใช้สิทธิได้ตามวันที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

        4.     สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับการบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

        5.     สถานพยาบาลหลักประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ รพ.นครพิงค์, รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.สันป่าตอง, รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ, รพ.เทพปัญญา, รพ.ราชเวชเชียงใหม่ และ รพ.ลานนา

        หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรสอบถามได้ที่ 1506 กด 1 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามได้ที่คุณศิริวดี  กล่ำอาจ (อ้อม) หน่วยการเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 7450 Views