กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th
เครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th
มูลนิธิการศึกษาไทย http://www.thai-ed.com
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ https://cemb.sc.mahidol.ac.th
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ http://www.biotec.or.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) https://www.hsri.or.th
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ https://www.thaihealth.or.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.mua.go.th
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) https://www.oncb.go.th
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.nrct.net
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) https://www.tsri.or.th
https://www.trf.or.th
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) http://www.arda.or.th/
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ http://kanchanapisek.or.th