บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะเวลา วันสิ้นสุด
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN College of Food Science, South China Agricultural University, China AND School of Health Science Research, Research Institute for Health Science, Chiang Mai University, Thailand (ลงนามวันที่ 31 มกราคม 2567)
(ภาพข่าวบันทึกการลงนาม)
5 ปี 30 มกราคม 2572

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เทศบาลนครปากเกร็ด (ลงนามวันที่ 26 ธันวาคม 2566)

(ภาพข่าวบันทึกการลงนาม)

ไม่ระบุ ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลงนามวันที่ 1 เมษายน 2566)
5 ปี 31 มีนาคม 2571
บันทึกความเข้าใจ “การใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานและความร่วมมือด้านการวิจัยวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน” ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ลงนามวันที่ 26 กันยายน 2565)
(ภาพข่าวบันทึกการลงนาม)
5 ปี 26 กันยายน 2570
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าเพื่อการป้องกันการสุม หรือเผา การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน การคัดแยกขยะ การไม่สุมไม่เผา เศษกิ่งไม้ใบไม้ ลดการเผาตอซังข้าวในพื้นที่เกษตร การสำรวจพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ระหว่าง เทศบาลเมืองต้นเปา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นเปา กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ปี 22 ธันวาคม 2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการเพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
ระหว่าง สภาลมหายใจภาคเหนือ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงนามวันที่ 14 มกราคม 2565)

3 ปี 13 มกราคม 2568
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงนามวันที่ 21 ตุลาคม 2564)
ไม่ระบุ ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง กับ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  1 ปี 8 เดือน 30 กันยายน 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ปี 13 พฤษภาคม 2568
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ขั้นก้าวหน้า “Premium Product of Thailand ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย” 2 ปี 23 ธันวาคม 2565
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร (Total Innovation Solution) ระยะที่ 1 ระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (29 มกราคม 2564) 2 ปี 31 มกราคม 2566
Memorandum  of  Understanding between Nanjing University of Information Science and Technology, China and Chiang Mai University (October 2020) 5 ปี 11 ตุลาคม 2568