1. สุราเถื่อนในสังคมไทย
1.1 รายงานฉบับสมบรูณ์
1.2 Info graphic

2. การศึกษาอัตราการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับบีและซี และพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยการฉีดโดยการใช้ “การสุ่มตัวอย่างแบบส่งต่อ” (RESPONDENT-DRIVEN SAMPLING –  RDS) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รอบที่ 1  (ภายใต้โครงการ ศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีฉีด (PWID)  โดยวิธีการสุ่มแบบเครือข่าย (RDS) (สิ้นสุดโครงการแล้ว)
2.1 รายงานฉบับสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษ
2.2 รายงานฉบับนมูบรณ์  ภาษายไทย

3. การตลาดและการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดบนโลกอินเตอร์เน็ต (ระยะที่ 2)
บทความในวารสาร ป.ป.ส. :

3.1 ภาษาอังกฤษ: Online Marketing and Misconduct Related to Drugs
3.2 ภาษาไทย: การตลาด และการกระทำาความผิดที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดบนโลกอินเทอร์เน็ต

4. เกมบิงโก ปลอดภัยจากสารเสพติด

5. คู่มือการให้การบำบัดผู้มีปัญหายาเสพติด กลุ่มฝิ่น/เฮโรอีน ด้วยยาอมใต้ลิ้น Buprenorphine/naloxone

      ดูคู่มือแบบออนไลน์ BNX manual V1_update 17022022

6. เอกสารตลาดการค้ายาเสพติดในประเทศไทย (The illegal drugs market in Thailand)

7. โปสเตอร์ “เกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็ก-วัยรุ่นเสพกัญชา”

8. เกมบิงโก “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็ก-เยาวชนเสพกัญชา”

9. VDO  จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเยาวชนเสพกัญชา

10. รายงานการตลาดและการขายยาเสพติดบนโลกอินเทอเน็ต ปี พ.ศ.2565 

11. เกมบิงโก รู้ทันสารเสพติด

12. ค็อกเทลยาเสพติดบนสื่อสังคมออนไลน์

13. รายงานการตลาดและการขายยาเสพติดบนโลกอินเทอร์เน็ต ปี พ.ศ.2566

14. เกมบิงโกปอดไม่แหก