นางสาววีนัส แก้วอยู่
Miss Venus Kaewyoo

หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 354
e-mail: venus.k@cmu.ac.th

นางสาวสุรางค์จิตติ์ คุตตะเทพ
Miss Surangchit Koottathep

ที่ปรึกษางานวิจัยต่างประเทศ

โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 322
e-mail: surangchit.k@cmu.ac.th

นางสาวกนกวลี บุญธรรม
Miss Kanokvalee Buntham

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 303
e-mail: kanokvalee.b@cmu.ac.th

นางสาว คนึงนุช ลังกากาศ
Miss Kanungnut Langkagad

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 353
e-mail: kanungnut.l@cmu.ac.th

นางสาวพจนารถ เอมศิรานันท์
Miss Potchanart Emsiranant

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 321
e-mail: potchanart.e@cmu.ac.th

นางสาวอสพาภรณ์ นิมมานนิตย์
Miss Asapaporn Nimmannit

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

โทรศัพท์: 053-936148 ต่อ 353
e-mail: asapaporn.nimmannit@cmu.ac.th