กิจกรรมงานวิจัย, คู่มือ

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) เป็นการอบรมด้านมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล รวมถึงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาที่ต้องการผ่านระบบออนไลน์ https://about.citiprogram.org/en/homepage/ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการประเมินจริยธรรมด้านต่างๆ ได้ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการวิจัยด้านต่างๆ ได้แก่ Good Laboratory Practice (GLP), Animal Care and Use (ACU), Biosafety and Biosecurity (BSS), Good Clinical Practice (GCP), Information Privacy and Security (IPS), Responsible Conduct of Research (RCR),Conflicts of Interest (COI), Human Subjects Research (HSR) สามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าใช้งานได้ดังคู่มือตาม QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้ พร้อมกันนี้ใคร่ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานแต่ละสาขา ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณสินีนาถ สันติธีรากุล คณะแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 053-935464

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณพิชัย นาคปฐม คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 053-943322

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์ โทรศัพท์ 053-943251

หนังสือประชาสัมพันธ์ CITI Program

คู่มือ CITI Program for Researchers of Chiang Mai University

คู่มือ, เอกสาร

แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ  ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกอ่าน>>คู่มือการขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ