การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

การสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิชาการ

การดำเนินงานวิจัย