นักวิจัยกรอกแบบฟอร์มคำขอรับเงินค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge, APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบส่งที่งานบริหารงานวิจัย เพื่อนำส่งขอรับเงินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดประกาศ/แบบฟอร์ม