MOU

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564)

MOU

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แตง กับ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่