MOU.


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร (Total Innovation Solution) ระยะที่ 1 ระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่