งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5393-5055-8 ต่อ 303, 353, 354
โทรสาร 0-5322-1849

Email: research-rihes@cmu.ac.th