ข่าววิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดการสัมมนา The 2nd China Microsatellite Symposium ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการประชุมเป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการบินและอากาศ และ Microsatellite

ผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายในการประชุมดังกล่าว โดยส่งบทคัดย่อและประวัติส่วนตัวส่งไปยังกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

เอกสารประกอบ

ข่าววิเทศสัมพันธ์

Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบออนไลน์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. Winter School ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 และ
2. Intensive Japanese Language and Culture Course (IJLC) ช่วงที่1 (เรียนออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 และช่วงที่ 2 (เข้าร่วม ณ ประเทศญี่ปุ่น) ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่าย รายวิชาที่เปิดสอน เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://qrgo.page.link/zEwL2 หรือสแกน QR Code ดังแนบ และสมัครได้ด้วยตนเองภายในวันที่ Kansai University กำหนด
รายละเอียดประกอบ 

ข่าววิเทศสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Duo Thailand Fellowship ประจำปี 2564 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไปและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป โดยนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต หรือ ทำการวิจัยในสาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้สมัคร ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัด ทั้งนี้สาขาวิชาสำคัญที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นอันดับแรกได้แก่สาขา ดังนี้ Alternative Energy, Biotechnology, Food Science and Technology, Health Sciences, Information and Communication Technology, Logistics and Supply Chain Management, Engineering, Smart Electronics, Robotics, Tourism and Hospitality Management นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องจับคู่นักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป 1 คน โดยคู่นักศึกษาฝั่งยุโรปจะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน 1,200 ยูโรต่อเดือน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4เดือน) ผู้ที่สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

         1. ใบสมัคร 

         2. สำเนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป

         3. สำเนาใบระเบียนการศึกษา กรณีนักศึกษาฝ่ายยุโรปขอให้แนบเกณฑ์การให้คะแนนและผลการแปลงคะแนนในระบบ ECTS

        4. สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆที่อายุไม่เกิน 2 ปี

        5. สำเนาแบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิต

        6. สำเนาหนังสือตอบรับของสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรป

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  เอกสารประกอบ

ข่าววิเทศสัมพันธ์

ด้วยสำนักงาน South & Southeast Asian University Network ได้จัดทำ Webinar ‘Fighting against COVID-19 on Campus’  ซี่งรวบรวมข้อมูลในการรณรงค์การต่อต้านการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส (COVID- 19) โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://english.ynu.edu.cn/2020-06/08/c_498597.htm

 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ส่งวิดีทัศน์ ภายใต้หัวข้อ ‘My story of fighting COVID-19’ หมดเขตวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ http://english.ynu.edu.cn/2020-06/08/c_498596.htm

ข่าววิเทศสัมพันธ์

ด้วย  National University of Singapore (NUS) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Re-examining Teaching and Learning in Challenging Times: What are our assessment options?”
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00-16.30 น.(GMT+8)
โดยสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://tinyurl.com/NUSwebinar2020  

เอกสารประกอบ

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าววิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่อง University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา จำนวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) หรือ 1 ปีการศึกษา (เมษายน 2564 – มีนาคม 2565) โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/G2oGw หรือสแกน QR CODE ดังแนบและส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 มิถุุนายน 2563

เอกสารประชาสัมพันธ์

 

ข่าววิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาทางไกลออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 (AOWC-2020) ในหัวข้อ COVID-19: the Global New Reality” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-21.00 น. เวลาประเทศไทย ผ่าน ZOOM Webinar โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพื่อรับฟังมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลก ต่อผลกระทบของการแพร่ระใบนี้ บาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกมิติ ทั้งผลกระทบ เชิงการแพทย์และสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ต่อทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงสิ่งสำคัญที่สุด คือ การปฏิรูป “วงการการศึกษา” ทั่วโลกครั้งใหญ่อย่างไร
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่
http://www.cupt.net/aowc-2020  
และลงทะเบียนเข้าร่วมที่ http://www.cupt.net/aowc-2020/registration และจะได้รับ Link ในการลงทะเบียน  

ข่าววิเทศสัมพันธ์

ด้วยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศเรื่อง สาธารณรัฐตุรกีได้จัดสรรงบประมาณ 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้งกองทุนอาเซียน-ตุรกี สนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือตามเอกสารความร่วมมือ ASEAN-Tutkey Sectoral Dialogue Partnership : Practical Cooperation Area (2019-2023)
ในการนี้ เชิญผู้สนใจเสนอโครงการหรือกิจกรรมความร่วมมือที่ควรดำเนินการร่วมกับสาธารณรัฐตุรกี เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารกลับภายในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
รายละเอียดเอกสารความร่วมมือสามารถดาวน์โหลดได้ที่    ASEAN-Turkey Sectoral Dialogue Partnership: Practical Cooperation Areas (2019-2023) 
โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการของอาเซียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ASEAN Cooperation Project 

 

ข่าววิเทศสัมพันธ์
Universiti Brunei Darussalam เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 / TOEFL 550 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่นค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าครองชีพรายเดือน ฯลฯ

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://qrgo.page.link/dDxer หรือสแกน QR CODE ดังแนบ และกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้ ผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่