MOU.


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ระหว่าง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ลงนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564)