MOU.


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่