ประกาศทุนวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/ae2rJ

 

 

ประกาศทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ ให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะแห่งอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจอย่างฉับพลันในโลกยุคหลังโควิด-19 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ำยุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแผนงานที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
P18 (S3) ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมทั้งการนำผลการวิจัยขั้นแนวหน้าประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด
N36 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าในสาขาสำคัญเพื่อประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจ BCG
–  “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การพัฒนานวัตกรรมเนื้อสัตว์โปรตีนสูงที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (Cultured Meat) โปรตีนจากพืชหรือจุลชีพ (Plant/Microbe-Based Protein) เพื่อเป็นทางเลือกของอาหารแห่งอนาคต
–  N36 (S3P18) “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการต่อยอดสู่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการแพทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Medicine)
N37 (S3P18) วิจัยขั้นแนวหน้าด้านฟิสิกส์พลังงานสูงและพลาสมา ระบบโลกและอวกาศ ควอนตัม และงานวิจัยเพื่ออนาคต
–  “High Caliber Impact Oriented Researchers” ประเด็น การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีฟิสิกส์พลังงานสูง (High Energy Physics) เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum) และ/หรือ เทคโนโลยีเพื่ออนาคตอื่นๆ
N39 (S3P19) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแกนนำหลักในภาคีสำคัญของโลกด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
–  การวิจัยสำหรับการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนา ในรูปแบบกลไกที่ส่งเสริมให้นกวิจัยไทยมีโอกาสเข้าร่วมภาคีเครือข่ายชั้นนำระดับโลก

P19 (S3) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ
N40 (S3P19) พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า เพื่อสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและบริการแห่งอนาคต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงของประเทศและการป้องกันประเทศ
–  “High Caliber Impact Oriented Researchers” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Net Zero) เพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม
–  “High Caliber Impact Oriented Researchers” โจทย์วิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านจักรวาลนฤมิต (AI Metaverse) เพื่อสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ยุทธศาสตร์ที่ 4
P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น
F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
–  National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า
–  National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท เพื่อเป็นกำลังคนสำคัญด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-Circular-Green Economy: BCG
–  National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย ASEAN Talent Mobility
–  National Postdoctoral/Postgraduate System โจทย์วิจัย การพัฒนาระบบส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยและพัฒนา ระดับหลังปริญญาเอก และหลังปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์และการศึกษา ด้วยกลไกการรวมกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
–  การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding

 

ทั้งนี้นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกาศโจทย์ในแผนงานที่เปิดรับสมัคร https://www.nxpo.or.th/B/category/funding/proposal-2566/

 

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้ที่ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. เท่านั้น (แหล่งทุนกำหนดให้สถาบันต้นสังกัดทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น) ดังนั้น หัวหน้าโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นข้อเสนอโครงการควรวางแผนยื่นข้อเสนอโครงการล่วงหน้าก่อนเวลาที่กำหนด

 

หมายเหตุ
เนื่องจาก บพค. กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรอง (letter of support) จากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือรับรอง ล่วงหน้า 1 อาทิตย์ก่อนกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS

Cr. : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11564

ประกาศทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จจากการวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งมิติด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน และด้านนโยบาย เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ปัญหาเร่งด่วนสำคัญของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทาย และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของ วช. เป็นไปตามเป้าประสงค์ของทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ จึงได้กำหนดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P9 พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P11 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ

แผนงาน P12 พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับ สังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอรัปชัน และ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P14 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิต โดยใช้การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P15 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P16 พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน P17 พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริม คุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน P21 ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

  • นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  • หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. (หมายเหตุ : ในกรณีการยื่นเอกสารเพื่อขอสมัครรับทุน ขอความร่วมมือให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบล่วงหน้า 2 วันก่อนการปิดรับสมัครในระบบ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรอง  ต่อไป)

 

วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th

ประกาศทุนวิจัย

ตามหนังสือที่ ล.02/281/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 มูลนิธิโครงการหลวง ได้แจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://rms.rpf.or.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ความละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้นั้น

 

เนื่องจากแหล่งทุน กำหนดให้ต้องมีหนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ หากประสงค์จะยื่นขอรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งงานบริหารงานวิจัยฯ สถาบันฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เพื่อรวบรวมนำส่งมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการจัดทำหนังสือนำส่ง ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว ทางสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความล่าช้า เนื่องจากระบบบริหารจัดการงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง จะปิดรับเอกสารภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น

 

 ประกาศรับสมัครทุนโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 

 ปะหน้า-มช

ประกาศทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565” โดยมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี และงบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้าน

ยื่นข้อเสนอผ่านระบบได้ที่ nriis.go.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น
(มหาวิทยาลัยกดรบรองข้อเสนอโครงการผ่านระบบ nriis ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid =11554

หมายเหตุ: หากประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป

 แบบข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

 แบบรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

 ประกาศเปิดรับข้อเสนอทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

 แบบข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

 แบบรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง ประจำปี 2565

 

 

ประกาศทุนวิจัย

หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม เชิญชวน
อาจารย์ นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 2

– งบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท / โครงการ
ในพื้นที่ตำบลท่าศาลา และตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

– รายละเอียดโครงการ และเงื่อนไขการสมัคร ได้ที่ https://zhort.link/Hk3

– ลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ได้ที่ https://forms.gle/woDghdbHCXoWH22d7

 

ประกาศทุนวิจัย

ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปี 2565 ในกรอบการวิจัย : ประเด็นปัญหา PM2.5 ที่ส่งผลกระทบทั้งสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน PM2.5 and other Pollutants Related NCDs from Field-to-Cell-to-Bedside

ในการนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย จึงขอเชิญชวนอาจารย์นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ทำวิจัยในกรอบการวิจัยข้างต้น เสนอชื่อนักวิจัยเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) สำหรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) หากเป็นชาวต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพร้อมแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ได้ที่ QR code ที่ปรากฏด้านล่าง เปิดรับสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 (ปิดระบบยื่นเอกสารออนไลน์) หากยื่นเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งรายชื่อไปยังส่วนงานต้นสังกัดเพื่อจัดทำบันทึกแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานบริหารงานวิจัยผ่านระบบ CMU e-Document ต่อไป

 

 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครทุน PD Reinventing University

 ประกาศรับสมัคร PD Reinventing U 2565

ประกาศทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโปรดดำเนินการ ดังนี้

จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของสำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของ สบว. หรือ QR Code ดังแนบ

1. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง Google Form ตามลิ้งค์เว็บ https://cmu.to/9aIib หรือ QR Code ดังแนบ

a. แนบข้อเสนอโครงการวิจัย (Word file)

b. แนบหนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) (PDF file)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

2. แจ้งความประสงค์ขอรับทุนผ่านต้นสังกัดตามลำดับ พร้อมแนบหนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการฯ โดยไม่ต้องแนบข้อเสนอโครงการวิจัยมาด้วย มายัง สบว. ภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

เอกสารดาวน์โหลด

ว 101 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนรุ่นใหม่ 2565.pdf

 ว 101 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนรุ่นใหม่ 2565.doc

 แบบฟอร์ม Proposal_ทุนรุ่นใหม่ มช. 2565.docx (ดาวน์โหลด)

 ประกาศ มช. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มช.>>> ประกาศ มช. ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนนักวิจัยร่นใหม่ มช. (2565)
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ>>> แบบฟอร์ม Proposal_ทุนรุ่นใหม่ มช. 2565
 หนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย>>>หนังสือรับรอง นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย